U B. VUM ZAM

Vum ZamVice Chairman (1979-80)
Lophei khua Pu Mang Cin le Pi Vung Dim te ii tapa hi a, 1920 kum in Lophei khua ah piang hi. Sang tan li dong kaa hi. 14 Feb. 1937 ni in Lophei ah Rev. Thang Lian in tuiphum hi.

Ngalkap sung tum a, Sergeant dong nga hi. Ngalkap a tawp pan kipan Lophei khua ah om a, hong nusiat dong ma Pawlpi upa seam hi.

Siyin CE Union sungah a nuai a bangin panmun nei ngei hi.

1963-64 Treasurer
1966-67 Vice Chairman
1967-68, 72-75 Chairman

SRBA ih laak maa hun Siyin Baptist Union hun lai in zongh a nuai a bangin panmun na len hi.

1963-68 Treasurer
1968-69 Asst. Treasurer
1971-73 Vice Chairman
1973-75 Chairman

1979 kum ciang TBA kumcin kikhop, Kapteal ah Association ngen upa khat in kihel hi. SRBA sungah 1981-83, 85-92 hun sung teng Treasurer seam hi.

June 1949 in Khuasak khua Pu Thuam Cin le Pi Ngiak Man te ii tanu Nu Ngin Khua Dim taw Husya Bo Mang Hau in pumkhat sua kiteenna nei sak a, tapa tanu a nuai bangin nei uh hi.

1. Ms. Dim Za Lian
2. Mr. Cin Za Pum
3. Ms. Man Ciang
4. Mr. Pau Lamh Mang
5. Mr. Ngo Za Khai
6. Mr. Lian Cin Hau
7. Mr. Thian Langh Thang
8. Mr. Thang Khua Kaang
9. Mr. Zam Za Pau
10. Mr. Tual Khua Thawng

U B. Vum Zam in 17 Sep.1999 ni in tawntung Pa kung hong zot san hi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: