CHAPTER 1, SIZANG PIANNA THU

1. Sizang pianciil na
2. Zomi le Kawlzaang
3. Zomi le Ciimnuai
4. Zomi te lai a bosuana
5. Sizang min pianna le Pu Thuan Tak Tangthu
6. Sialdoai biak kipatna le Sizang taina
7. Thuantak khua pianna thu
8. Vomhzaang khua satna thu
9. Sizang khua te

Advertisements

2 Responses to CHAPTER 1, SIZANG PIANNA THU

  1. pu samte says:

    Ngalzang sia SRBA huam sung hi a, Ahizong bang hun khat ka na ciang ziam maw,SRBA GS in No Ngalzang te sia Tedim or Zomi sung na ki hel zaw un Sizang sung hong ki hel nawn heak un ci a, anol te ama te zong ZBCM leh ZBC sung atheng hituak hi.Malay pan US hong theng Ngalzang Ka bee te khat ih phone taw hong son hi.

    Rev.Tun Khaw LIan( Voklak) tawl ngak zawk ciang a, GS seam te khat ci hi.Rev.Tun Khaw Lian na sia thu khual mama a, ama vaihawm,sizung sateng se ,ama tawl ngak zawk GS seam te in maimang sak ci zong hong son hi.

  2. thawngno says:

    Hi satak ing. Keibang Ngaalzang SRBA sung hong ngei hunlam he ngawl thong khi. Lungdam ei, Khup……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: